Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016