Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bao nhiêu thói quen tốt thì đủ?