Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Trị quan, yên dân