Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Không thể xin lỗi là xong!