Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Cảm ơn bác tài, được lắm Bắc à!