Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Bia có thể đắt hơn 17 triệu đồng hai ly đấy!