Tuyển dụng Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ sư Cơ khí, Trưởng phòng Thiết kế, Nhân viên Thiết bị công nghiệp, Nhân viên Kỹ thuật