Tuyển 10 Nam NV làm dịp Tết tại TT TP HCM (Thời gian làm việc 19h-23h)