Tổng công ty 319 tuyển gấp Kỹ sư điện, nước - lương hấp dẫn