Tổng công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng tuyển gấp nhiều vị trí, lương hấp dẫn.