Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2013