Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tuyển nhân sự với nhiều vị trí. Mức lương thỏa đáng