Cty CP LILAMA 69-1 tuyển 1000 Kỹ sư, Công nhân Kỹ thuật - Toàn quốc; Đi làm ngay