Công ty TNHH Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương (Hà Nội) tuyển giám sát tiêu thụ