Công ty Khí Cà Mau (Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP) tuyển dụng. Thu nhập từ 15 triệu VNĐ