Công ty cổ phần đầu tư phát triển truyền hình Hà Nội (HiTV) tuyển dụng