Cần tuyển gấp: 5 quản lý nhân sự, 5 nhân viên văn phòng, 20 Cộng tác viên bán hàng.