Cần tuyển 15 Lễ tân tại các cửa hàng giao dịch của Viettel