Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) tuyển dụng công chức năm 2013