Vĩnh Phúc: Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động