Tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước