Thanh Hóa: Năm 2017 phấn đấu tạo việc làm mới cho hơn 65.000 lao động