Tập huấn tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ truyền thông 11 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ