Tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển, đảo