Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển, đảo