Quảng Ninh: Giải quyết việc làm mới cho người lao động đạt kết quả cao