Quảng Ngãi: Năm 2016 giải quyết việc làm cho 39.000 lao động