Quảng Bình: 32.510 lao động được giải quyết việc làm năm 2016