Phú Yên: Năm 2017 giải quyết việc làm cho hơn 24.500 lao động