Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020