Nhân rộng và đưa thiết bị dạy nghề tự làm vào giảng dạy