Nguyên nhân 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép?