Lưu ý để không mất quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển