Lương quản lý ngành hàng tiêu dùng dao động từ 200-350 triệu đồng/tháng