Lâm Đồng: Giải quyết việc làm cho 30.000 người trong năm 2017