Khung trình độ quốc gia Việt Nam gồm 8 bậc, cao nhất là Tiến sĩ