Khai thác, sử dụng tài nguyên bền vững gắn liền bảo vệ chủ quyền biển, đảo