Hơn 5 ngàn lao động sẽ được Hàn Quốc tiếp nhận năm 2013