Hơn 300 cơ hội việc làm cho lao động bảo hiểm thất nghiệp