Hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động đang bị thất nghiệp