NGHỊCH LÝ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG:

Học cao càng dễ thất nghiệp