Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 5:

Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động