Hải Dương: Trao xe đạp và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt