Gần 48.400 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020