"Đổi mới, sáng tạo là yếu tố nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp"