Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin nhu cầu nhân lực: Tăng kết nối cung - cầu lao động