Dạy nghề gắn với tạo việc làm cho Người khuyết tật: Cần sự chung tay của cộng đồng