35 TRIỆU VIỆC LÀM SAU MRA-TP TRONG ASEAN:

“Cuộc chiến” tìm việc của nhân lực ngành du lịch