Chiêm Hoá: 3.350 lao động được giải quyết việc làm năm 2016