TỈ LỆ THẤT NGHIỆP LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI NĂM 2016 LÀ 2,30%:

Cần những giải pháp thiết thực