Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cà Mau: 10 tháng, giải quyết việc làm cho gần 37.000 lao động